Huishoudelijk regelement

A. De Nederlandse Vereniging Thailand afdeling Hua Hin- Cha am afgekort de NVTHC.
B. Doelstellingen:
C. Het versterken van de band tussen de in Thailand woonachtige Nederlanders.
D. Het stimuleren van culturele, sport & recreatieve activiteiten door en voor de leden.
E. Het verlenen van enige financiële hulp aan Thaise culturele en liefdadigheidsinstellingen.

A. De NVTHC is een vereniging zonder winstoogmerk.
B. Bestuur: Het dagelijks bestuur tenminste bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en kan indien noodzakelijk worden uitgebreid
C. Lid: Er zijn twee categorieën leden: Gewone leden en leden van verdienste
D. Introducee: iemand die, zelf geen lid zijnde, op uitnodiging van een lid een NVTHC-evenement wil bijwonen
E. Commissie: Een onderafdeling die een bepaalde activiteit organiseert.
F. Verificatiecommissie: Bestaat uit 2 gewone leden met als taak de boekhouding van de penningmeester te controleren en zich uit te spreken over het gevoerde financieel beheer.
G. Webmaster: Beheert de website van de NVTHC en alles wat daarmee samenhangt.
H. Sponsor: Een persoon of organisatie die financieel bijdraagt aan de activiteiten van de NVTHC en daarvoor publieke erkenning verwacht in de vorm van een naamsvermelding of advertentie.
I. Jaar: Het contributie-, boek- en verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

A. Gewoon lid van de vereniging kunnen zijn alle Nederlanders en Nederlands sprekenden van andere nationaliteiten voor zover eveneens woonachtig in Thailand inclusief eventueel niet Nederlandse of Nederlands sprekende partners vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar vallen onder het familie lidmaatschap van hun ouder(s).
B. Bijzondere Categorie Leden:
1. Lid van verdienste kan iemand worden die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Zij worden door het bestuur voorgedragen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

a) De voorzitter of diens plaatsvervanger is bevoegd een verzoek om als lid te worden ingeschreven te weigeren indien daartoe naar zijn/haar oordeel gegronde redenen bestaan die het voortbestaan van de vereniging hoe dan ook in gevaar brengt of hoe dan ook andere schade aan de vereniging tot gevolg kan hebben;

b) Betrokkene(n) kan(kunnen) het bestuur verzoeken gehoord te worden door het voltallig bestuur;

c) Na dit wederhoor besluit het bestuur of de weigering gehandhaafd blijft of wordt teniet gedaan;

d) Betrokkene(n) word(en)t over dat besluit schriftelijk (of per email indien het huisadres niet bekend is) geinformeerd onder het aangeven van de motivatie die aan dat besluit ten grondslag heeft gelegen;

a) Het bestuur is bevoegd een lid te royeren indien daartoe gegronde redenen bestaan die het voortbestaan van de vereniging naar het oordeel van het bestuur hoe dan ook in gevaar brengt of hoe dan ook andere schade aan de vereniging tot gevolg kan hebben;

b) Alvorens tot royeren over te gaan word(en)t betrokkene(n) uitgenodigd zich te verweren tegen het voornemen om hem/haar/hen te royeren;

c) Indien betrokkene zich niet wenst te verweren of niet op komt dagen, is royering een feit;

d) Na dit verweer besluit het bestuur of het voornemen tot royeren daadwerkelijk tot royering leidt of dat voornemen wordt ingetrokken;

e) Betrokkene(n) word(en)t over dat besluit schriftelijk (of per email indien het huisadres niet bekend is) geïnformeerd onder het aangeven van de motivatie die aan
dat besluit ten grondslag heeft gelegen;

Zij die als lid wensen toe te treden, dienen dit kenbaar te maken aan de ledenadministratie of het secretariaat. Lidmaatschap gaat in na betaling van inschrijfgeld en contributie.

Alle leden vanaf 18 jaar zijn stemgerechtigd. Alle leden vanaf 18 jaar kunnen gekozen worden in het bestuur.

1. Jaarlijks dient een ALV gehouden te worden binnen 2 maanden na afloop van het verenigingsjaar.
2. Een ALV is bevoegd tot het nemen van enig besluit, indien: Datum, uur en plaats van de vergadering, alsmede de agenda tenminste 10 dagen tevoren schriftelijk of via e-mail aan de leden is bekend gemaakt.
3. De agenda van de ALV dient tenminste de navolgende punten te bevatten:
a. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
b. Verslag van de voorzitter over het voorgaande verenigingsjaar
c. Mondelinge presentatie van het financieel verslag over het voorgaande boekjaar.
d. Verslag van de verificatiecommissie
e. Goedkeuring van het financieel verslag over het voorgaande verenigingsjaar.
f. Benoeming van een nieuwe verificatiecommissie
g. Formele verkiezing en installatie van het nieuwe bestuur
h. Presentatie en vaststelling van de begroting.
i. Rondvraag
4. Tenzij de ALV besluit dat een stemming schriftelijk dient plaats te vinden worden alle stemmingen gedaan via handopsteking. Een besluit wordt geacht genomen te zijn bij een meerderheid van de stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen besluit de voorzitter.

1. Een BALV kan gehouden worden;
a. Indien daartoe volgens het bestuur een bijzondere reden voor is.
b. Indien daartoe volgens tenminste 20 stemgerechtigde leden een bijzondere reden voor is.
2. Een BALV is bevoegd tot het nemen van enig besluit, indien: Datum, uur en plaats van de vergadering, alsmede de agenda tenminste 10 dagen tevoren schriftelijk of via e-mail aan de leden bekend is gemaakt.
3. Tenzij de BALV besluit dat een stemming schriftelijk dient plaats te vinden worden alle stemmingen gedaan via handopsteking. Een besluit wordt geacht genomen te zijn bij een meerderheid van de stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen besluit de voorzitter.

1. Het bestuur van de NVTHC bestaat uit de volgende leden:
a. voorzitter
b. vice-voorzitter( combinatie functie mogelijk)
c. secretaris
d. penningmeester
e. evenementen
g. 1 tot 2 overige bestuursleden.

2.
a. Bij vertrek van een van de bestuursleden gedurende het jaar kan het bestuur een gewoon lid vragen tijdelijk in het bestuur plaats te nemen tot aan de ALV.
b. Het bestuur zal formeel worden verkozen in de ALV voor een periode van 12 maanden.
c. Bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.
d. Bestuurskandidaten worden 10 dagen voor de ALV door het bestuur bekend gemaakt.
e. Ieder stemgerechtigd lid kan zich kandidaat stellen.

1. De activiteiten van het bestuur dienen in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de NVT. Het bestuur behartigt en beschermt de belangen van de vereniging. Het bestuur coördineert en stimuleert de activiteiten van de diverse commissies. Het bestuur volgt het reglement en daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur conform de doelstellingen van de NVTHC. Er bestaat geen financiële compensatie voor de bestuursactiviteiten
2. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden in de Algemene of Buitengewoon Algemene Ledenvergadering.
3. De voorzitter waakt over de doelstellingen van de vereniging. De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en zit de vergaderingen van leden en bestuur voor. Hij vertegenwoordigt het bestuur van de NVT. In zijn/haar afwezigheid neem de vicevoorzitter of zo nodig een ander lid van het bestuur de taak van de voorzitter over.
4. De vicevoorzitter neemt de taak over van de voorzitter tijdens zijn/haar afwezigheid.
5. De secretaris zorgt voor de in- en uitgaande post, verzorgt mededelingen. Notuleert de bestuur en ledenvergaderingen en houdt het archief bij. Houdt het e-mail adressenbestand bij. Publiceert jaarlijks, in samenwerking met de Penningmeester, een bijgewerkt ledenbestand in het Oranjeboekje. Draagt zorg voor de bestelling van postpapier en enveloppen bij de drukker. Indien afwezig neemt een ander lid van het bestuur de taak van de secretaris over.
6. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de NVT. Hij/zij beoordeelt ingekomen rekeningen en zorgt voor betaling, verzorgt een adequate boekhouding over het vermogen en kaspositie van de NVT, rapporteert het bestuur in iedere bestuursvergadering over de financiële gang van zaken Jaarlijks maakt de penningmeester een financieel verslag over het voorgaande boekjaar en geeft de verificatiecommissie uitgebreid uitleg en inzicht over alle relevante financiële zaken. Hij/zij presenteert het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar aan de Algemene Ledenvergadering alsmede de begroting voor het volgende verenigingsjaar. Indien afwezig neemt een ander lid van het bestuur de taak van de penningmeester over met uitzondering voor de autorisatie van enige betaling hetgeen is voorbehouden aan de voorzitter of de vicevoorzitter en waarvan een van hen tevens tekeningsbevoegd is voor bankbetalingen.
7. Het bestuurslid Evenementen organiseert culturele evenementen door het bestuur geïnitieerd en waarvoor geen andere commissie bestaat. Onderhoud contacten met agentschappen voor het contracteren van artiesten.
8. De overige bestuursleden assisteren in allerhande activiteiten van de NVT, promoten de vorming van commissies en nemen daarin zo nodig het voortouw.
9. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal in de twee maanden.
10. Voor het nemen van enig besluit is de aanwezigheid van een meerderheid van het totaal aantal bestuursleden nodig. Bij het staking van stemmen beslist de voorzitter.
11. De agenda van de bestuursvergadering volgt de punten genoemd in de notulen van de vorige vergadering. Na behandeling van een agendapunt wordt het betreffende punt in voorgaande notulen automatisch goedgekeurd tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt, in dat geval wordt het te corrigeren deel in de lopende vergadering genotuleerd.
12. Notulen van bestuursvergaderingen dienen zo spoedig mogelijk maar niet later dan 4 weken na afloop van de vergadering aan ieder bestuurslid verstrekt te worden.
13. Bestuursconflicten worden amicaal opgelost, bij falen voorziet artikel 6 BAVVL.

1. Het bestuur stimuleert en coördineert de organisatie van commissies aan het begin en gedurende het verenigingsjaar. Commissies kunnen er zijn er in vele vormen; commissie voor culturele evenementen, dagactiviteiten, tennis/golf weekend, sinterklaasviering, kerstviering, nieuwjaarsfeest, voetbal, autorally, oranjebal, kinderpaasfeest enz.
2. Commissies hebben een vertegenwoordiger/woordvoerder maar zijn verder autonoom in het opzetten van een structuur en uitvoering van een activiteit binnen de doelstellingen van de NVTHC.
3. Commissies vragen een budget aan bij de penningmeester. De penningmeester kent het budget toe op basis van het voor de betreffende activiteit gereserveerde deel in het totaal budget. De penningmeester legt hierover verantwoording af aan het bestuur in de volgende bestuursvergadering.
5. Na afloop van een activiteit rekent de commissie af met de penningmeester middels een staatje van inkomsten en uitgaven en overhandigt alle bewijsstukken. De penningmeester rapporteert hierover in de eerstvolgende bestuursvergadering.

1 Leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte op de ALV wordt vastgesteld.
2. De contributie dient voor of ten laatste tijdens de AVL te worden voldaan, bij niet tijdige betaling vervalt het recht aan evenementen deel te nemen.
3. Bij aanmelding als lid gedurende het verenigingsjaar wordt de contributie als volgt berekend: aanmelding januari- mei 100%, periode mei – augustus 50% en daarna 0 %.
Artikel 13: Entreegeld bij evenementen.

1. Ieder lid, inclusief de Bijzondere Categorie Leden, betalen een gelijk bedrag voor entreegelden bij evenementen.
2. Een persoon die geen lid van de NVTHC is kan, als introducee, worden toegestaan aan een evenement van de NVTHC deel te nemen op basis van een extra betaling op entreegelden waarbij de kostende prijs als richtlijn geldt voor de berekening.
Artikel 14: Beëindiging van het lidmaatschap

1. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar volgt geen restitutie van enig deel van de contributie.
2. Bij niet betaling van de jaarlijkse contributie vervalt het lidmaatschap automatisch op 1 maart van het lopende verenigingsjaar, herinschrijving kan alleen als nieuw lid.
Artikel 15: Reglementswijziging en/of -aanvullingen

1. Tot het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen op dit reglement is uitsluitend een ALV of BALV bevoegd.
Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Tijdens door de NVTHC georganiseerde activiteiten is de NVTHC niet aansprakelijk voor enige geleden schade, ongeval of diefstal van goederen, noch haar bestuurders, noch de commissieleden. Ook voor schade aan derden kan de NVTHC of haar bestuurders en commissieleden niet aansprakelijk worden gesteld.
Aanhangsel:.

Opmerking; Er bestaan geen statuten, de NVT is geen formele rechtspersoon en heeft daarom ook geen “articles of association”. Nooit gehad. Er is dus alleen een “Huishoudelijk Reglement” .

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

AA Verzekeringen
Bumrungrad
Guilin
Pacific Cross
vischu

Het weer